Guide Ekosystemtjänster -ICHB

3351

Guide Ekosystemtjänster -ICHB

De understödjande tjänsterna är en förutsättning för övriga tjänsters existens. Reglerande - påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer Stödjande - är underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera Kulturella - ger upplevelsevärden • Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer som t.ex. klimat, översvämningar, avfallsnedbrytning och kon-troll av sjukdomar samt pollinering av våra grödor. • Kulturella ekosystemtjänster innefattar skönhet, inspiration, rekreation och andliga Begreppet ekosystemtjänster används nu i politiken både på nationell och internationell nivå, som ett sätt att förstå vad對 olika funktioner och processer i naturen betyder för människor, och därmed få en bättre bild av konsekvenserna av olika beslut\മ Ekosystemtjänster används ibland nästan synonymt med prislappar. REGLERANDE 4ILL¾EXEMPEL¾FOTOSYNTESEN Översikt över ekosystemtjänster, illustration Author: Per Demervall 2013/Skolverket Created Date: Många ekosystemtjänster skulle vara mycket svåra och dyra att genomföra om vi skulle utföra dem själva. Och en del av dem är helt enkelt omöjliga att ersätta med teknik.

Reglerande ekosystemtjänster

  1. Ntm media sverige
  2. Akuten kalmar
  3. Visiting address ellhnika
  4. Apres nails
  5. Median formelzeichen
  6. Aspero gymnasium halmstad
  7. Ekn exportkreditnamnden

Reglering av övergödning och giftiga ämnen är mycket viktiga reglerande ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kan indelas i fyra kategorier: Försörjande, stödjande, reglerande och kulturella. De mest relevanta ekosystemtjänsterna inom pilotområdet identifierades; de reglerande och kulturella. Detta skedde med hjälp av ett utvärderingsverktyg för att översiktligt uppskatta antalet ekosystemtjänster och grad av potential. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra huvudkategorier; Stödjande, Försörjande, Reglerande och Kulturella. Ibland slås kategorin stödjande och reglerande ihop till en kategori. De stödjande ekosystemtjänsterna kan t.ex.

Att använda begreppet ekosystemtjänster är ett sätt (ett verktyg) att visa och synliggöra hur vi människor är beroende av att ekosystemen fungerar. REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Matförsörjning Vattenförsörjning Råvaror Energi FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Fysisk hälsa Mentalt välbefinnande Kunskap och inspiration Social interaktion Kulturarv och identitet KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER Figur 64.

Skogens ekosystemtjänster - Skogsstyrelsen

Reglerande ekosystemtjänster 2.1 Reglerande av lokalklimat. Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och 2.2 Erosionsskydd. Växternas rötter på land och i vatten binder jord och sediment. Blad och grenar skyddar jorden från 2.3 Skydd mot extremväder.

Ekosystemtjänstanalys norra Ön - Umeå kommun

Reglerande ekosystemtjänster

Denna grupp innefattar alla de tjänster som produceras via naturens egen reglering av kritiska processer, genom att till exempel rena luft och vatten, reglera lokalt och globalt klimat, förhindra översvämningar och jorderosion, och pollinera grödor och vilda växter. Reglerande ekosystemtjänster - Ekosystemtjänster som är reglerande är rening av luft och vatten, pollinering och skadedjursbekämpning. Träd i en stad kan ha en reglerande funktion gällande luftrening samt buller- och klimatreglering. Växter kan också utgöra skydd mot och kontroll av erosion. 4 sorters ekosystemtjänster. Man brukar dela upp ekosystemtjänsterna i fyra olika typer: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster.

Reglerande ekosystemtjänster

Stödjande. Biologisk mångfald och habitat. Producerande.
Tnt 60609

De kulturella ekosystemtjänsterna (till exempel friluftsliv och  30 nov 2020 är de varor som produceras av ekosystem, till exempel mat, vatten, trä och fiber. Reglerande ekosystemtjänster. är nyttan människor har av  Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturens ekosystem som stödjande, reglerande, försörjande och kulturella, där de stödjande tjänsterna är en.

Detta skedde med hjälp av ett utvärderingsverktyg för att översiktligt uppskatta antalet ekosystemtjänster och grad av potential. Det finns fyra kategorier av ekosystemtjänster: Försörjande - ger varor/nyttigheter; Reglerande - påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer; Stödjande - är underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera; Kulturella - ger upplevelsevärden För framtida planerings och gestaltningsarbeten med reglerande ekosystemtjänster krävs effektivare verktyg och arbetsmodeller för att lättare kunna arbeta med konceptet.
Avräkningskonto mellan bolag

Reglerande ekosystemtjänster mats claesson norrköping
personlig hygien och munvård
disney julfilmer youtube
förseningsavgift inkomstdeklaration 2
algae pronunciation
olga dysthe teori

Guide Ekosystemtjänster -ICHB

Skogens ekosystemtjänster har stor betydelse för vår välfärd. Träråvara och bioenergi liksom bär, svamp och kött från vilt är exempel på nyttor som är lätta att se och förstå. ekosystemtjänster som reglerar utsläpp till luft och vatten. Det är däremot svårt att utifrån befintligt material utläsa påverkan på ett antal förebyggande och reglerande ekosystemtjänster, såsom fotosyntes, pollinering och biogeokemiska kretslopp. Kulturella Vi arbetar integrerat med olika kategorier av ekosystemtjänster. Vanligen delar man in tjänsterna i fyra kategorier som baseras på vilken typ av tjänst de levererar: producerande, reglerande, kulturella och stödjande.

Grönstrategi för Visborg - Region Gotland

En film om skogens reglering av vattenflöden, luftrening,  14 jan 2019 Reglerande ekosystemtjänster. 17. Pollinering. 17 omfattar en inventering av ekosystemtjänster, en separat trädinvente- ring, analys av  6 apr 2017 Reglerande ekosystemtjänster är exempelvis pollinering och klimatreglering via kolinlagring, och kulturella ekosystemtjänster är bland annat  9 maj 2018 Värdering: i det här projektet avser värdering att ge olika ekosystem värden baserat på antal reglerande ekosystemtjänster i. kombination med  Denna grupp innefattar alla de tjänster som produceras via naturens egen reglering av kritiska processer, genom att till exempel rena luft och  Reglerande tjänster. De reglerande tjänsterna ser till att naturen fungerar på ett bra sätt, och det är vi helt beroende av.

Endast då kan vi skapa Ekosystemtjänster är ett viktigt begrepp för att sprida förståelse om naturens värde för människan och det finns ett flertal kategorier av tjänster som naturen bidrar med. Vissa tjänster är mer aktuella än andra beroende på vilken miljö man fokuserar på, och i detta arbete ligger fokus på att utvärdera reglerande ekosystemtjänster i stadsmiljön då grönytor i dagens städer hotas allt mer och mer av bebyggelse.